Od Redakcji

„Gdański Notatnik Historyczny”, internetowe czasopismo naukowe, jest inicjatywą, która zrodziła się w Zakładzie Dziejów Pomorza Instytutu Historii PAN oraz Muzeum Gdańska. Historycy pracujący w obu tych instytucjach dostrzegli potrzebę stworzenia forum prezentacji badań cząstkowych, efektów codziennej pracy badawczej. Redakcje istniejących czasopism naukowych poświęconych badaniom nad regionem gdańskim, jak np. „Zapiski Historyczne”, „Rocznik Gdański”, „Studia Historica Gedanensia” czy „Historia ‒ Archiwa ‒ Gdańsk”, zazwyczaj oczekują tekstów „pełnych”, w sposób wyczerpujący omawiających dane zagadnienie. Brakuje natomiast przestrzeni dla kształtowania bieżącej dyskusji historycznej, możliwości publikowania wypowiedzi krótszych, pretekstowych, ukazujących wybrane aspekty oryginalnych studiów naukowych, które nierzadko jako wątki poboczne umykają autorom większych tekstów problemowych. Odłożone na później, w celu uzupełnienia badań, często nigdy nie trafiają do obiegu naukowego.

Idea nowego periodyku sprowadza się głównie do rozpoznania grona badaczy młodszego i średniego pokolenia oraz prowadzonych przez nich badań, jednakże do publikacji zapraszany również naukowców doświadczonych, pragnących publikować zarówno artykuły, jak i niewielkie przyczynki źródłowe. Łamy czasopisma są przeznaczone dla przedstawicieli szerokiego grona specjalistów, w tym przede wszystkim historyków, historyków sztuki i architektury, ale również etnografów, archeologów, socjologów, archiwistów czy literaturoznawców. Celem i misją periodyku jest wymiana myśli, możliwość wypowiedzi dla wszystkich zainteresowanych autorów (w języku polskim, angielskim oraz niemieckim), a także integracja środowiska historycznego i ożywienie dyskusji nie tylko merytorycznej, lecz także warsztatowej, przy zachowaniu najwyższych standardów wydawniczych.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje dzieje Gdańska, Pomorza Gdańskiego oraz krajów regionu bałtyckiego. Obok artykułów i przyczynków w kolejnych tomach pragniemy umieszczać miscellanea źródłowe, omówienia i recenzje, kronikę życia naukowego oraz noty bibliograficzne.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania propozycji tekstów do kolejnych tomów „Gdańskiego Notatnika Historycznego”. Materiały drugiego tomu prosimy przesyłać do 31 marca 2023 r. na adres: gnh@ihpan.edu.pl.

Skip to content