Zasady etyczne publikacji w Gdańskim Notatniku Historycznym

Zasady dotyczące członków redakcji:

 1. Zespół redakcyjny podejmuje decyzję o dopuszczeniu tekstu do publikacji, kierując się oceną merytoryczną zawartą w recenzji, zgodnością z profilem tematycznym czasopisma oraz znaczeniem naukowym pracy. W przypadku podejrzenia nieuczciwych praktyk (plagiatu, autoplagiatu lub fałszowania wyników badań) lub opublikowania tekstu w innym wydawnictwie redakcja zastrzega sobie prawo wycofania tekstu z publikacji.
 2. W procesie wydawniczym stosuje się zasadę poufności. Osobami upoważnionymi do posiadania informacji o pracach zgłoszonych do publikacji są członkowie redakcji, autorzy, recenzenci i wydawca. Członkowie redakcji nie ujawniają osobom nieupoważnionym informacji dotyczących materiałów zgłoszonych do publikacji.
 3. Redakcja podejmuje działania polegające na przeciwdziałaniu zjawiskom ghostwriting (tworzeniu tekstu przez osobę anonimową i przekazaniu autorstwa na rzecz zleceniodawcy) i guest autorship (przypisywania sobie autorstwa/współautorstwa tekstu przez osobę, której udział w jego przygotowaniu był znikomy). W tym celu wymaga się od autorów informacji o swojej afiliacji oraz wykazania procentowego wkładu w powstałą pracę – w przypadku artykułów napisanych wspólnie. W przypadku ujawnienia praktyk ghostwriting lub guest autorship redakcja powiadamia o tym fakcie instytucje zatrudniające autorów. Redakcja ma prawo żądać od autora/autorów oświadczenia o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów (financial disclosure).
 4. Redakcja publikuje sprostowania, przeprosiny i wyjaśnienia.
 5. Zadaniem redakcji jest stała kontrola zasad etycznych stosowanych w procesie
  wydawniczym.

Zasady dotyczące autorów:

 1. Autor może zgłosić jedynie własne i oryginalne teksty. Wszelkie fragmenty, których autorami są inne osoby, powinny być oznaczone cudzysłowem.
 2. Argumenty ad personam stosowane w artykułach i recenzjach wobec innych badaczy mogą być podstawą decyzji o wycofaniu tekstu z publikacji.
 3. Autor ma obowiązek udostępniania redakcji nieprzetworzonych wyników badań.
 4. Autor jest zobowiązany wskazać publikacje, które posłużyły do stworzenia artykułu, recenzji i innego rodzaju tekstu.
 5. Autor ma prawo do wycofania tekstu, jeśli nie zakłóci to procesu wydawniczego.

Zasady dotyczące recenzentów:

 1. Recenzent nie ma prawa wykorzystywania recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb.
 2. Recenzent ma obowiązek poinformowania redakcji o konflikcie interesów z autorem recenzowanej pracy. W tym przypadku następuje zmiana recenzenta.
 3. Recenzja wewnętrzna ma charakter obiektywny. Uwagi recenzenta powinny być oparte na merytorycznych argumentach. Recenzent nie stosuje argumentów ad personam.
 4. Recenzent jest zobowiązany do stworzenia i przesłania recenzji wewnętrznej w ustalonym terminie.
Skip to content